Nowe Usługi DPS Kielczewice

Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. będzie realizował projekt „Nowe usługi DPS Kiełczewice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu BĘDZIEMY OFEROWAĆ:
Usługi opiekuńcze krótkookresowego dziennego pobytu, poprzez realizację Klubu Seniora w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.
Warsztaty i imprezy integracyjnych o różnym charakterze (w określone dni).
Zabiegi fizjoterapeutyczne w dni powszednie od poniedziałku do piątku                        w godz. 14.30- 16.30.
Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 13.30-16.30. 
Grupa docelowa projektu to 105 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gminy Strzyżewice (Woj. Lubelskie), 
w tym :
Podopieczne DPS (65 niepełnosprawnych intelektualnie dziewcząt i kobiet)
Seniorzy (kobiety i mężczyźni) z okolicznych miejscowości, przebywający samotnie w swoich domach
Osoby chore i niepełnosprawne z okolicy 

Kryteria formalne, które musi spełnić kandydat/ka:
zamieszkiwanie na terenie objętym wsparciem (oświadczenie)
wykluczenie (w tym dotknięcie ubóstwem) lub zagrożenie wykluczeniem społecznym i ubóstwem (oświadczenie/ zaświadczenie z OPS/innego)
niesprawność (orzeczenie/ zaświadczenie lekarskie/skierowanie do poradni rehabilitacyjnej)

 

Cel główny PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy Strzyżewice, wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym podopiecznych DPS- u, osób starszych przebywających samotnie w swoich domach, osób chorych i osób z niepełnosprawnościami przy wsparciu wolontariatu i społeczności lokalnej w okresie I 2019-XII 2020, a w konsekwencji zwiększenie aktywności przynajmniej 2% grupy docelowej po zakończeniu udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Projektu: 
Dorota Frąk, tel. 539 970 085

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA KIEROWAĆ: 
1. Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, 23 -107 Strzyżewice, Kiełczewice Maryjskie 86
2. e -mail: dps@kielczewice.pl 
3.  Klub Seniora – tel. 539 970 085
4. Rehabilitacja – tel. 607 122 202 ( od 02.01.2019 r.)
5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – tel. 607 122 202 (od 02.01.2019 r.) 
 
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE